เรื่องของการประเมินความเสี่ยงในงานอินทีเรีย ก็ขาดเสียมิได้ครับ เราจำเป็นต้องรู้ลักษณะงาน รู้อันตรายที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปจนถึงการตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทำงาน ผมมีตัวอย่างให้ลองศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ครับ…..

Job Safety Analysis (for Interior) (ตัวอย่าง)

Advertisements