Confined space.

มาตรฐานในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined Space Standard for Thai.)

มาตรฐานการปฏิบัติในที่อับอากาศ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จักเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ได้ออกมากำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วย (ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง, ผู้ควบคุมงาน และผู้อนุญาต) ต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงานจากผู้ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายฯ ระบุไว้ ผมมีตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยจากเวอร์ชั่นที่แล้ว และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาครับ

STD Confined Space for Thai Only. (ตัวอย่าง)

เพิ่มเติมในส่วนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

exam Confine Space Permit (ตัวอย่าง)

exam Gas Form (ตัวอย่าง)

เพิ่มเติมรายละเอียดการใช้เครื่องมือตรวจวัด

วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดก๊าซ QRAE PLUS

Advertisements